IZVADAK IZ STATUTA UDRUGA SUNCOKRET VELIKA GORICA

ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 41.

Udruga može osnovati Etičko povjerenstvo, tijelo Udruge s dužnostima nadzora i poštivanju odredbi Statuta i Etičkog kodeksa, te predlaganja Upravnom odboru mogućih stegovnih mjera.
Zadatak Etičkog povjerenstva je arbitriranje među članovima ili dužnosnicima Udruge.

Članak 42

Skupština na prijedlog predsjednika bira tri člana Etičkog povjerenstva i jednog zamjenika iz redova predstavnika Skupštine.
Na konstituirajućoj sjednici Etičko povjerenstvo bira svog predsjednika te donosi Poslovnik o svom radu.
Etičko povjerenstvo svoje odluke donosi u punom sastavu.

Članak 43.

Mandat u svim organima Udruge traje četiri (4) godine uz mogućnost reizbora. Mandat prestaje: istekom vremena, opozivom ili prihvaćanjem ostavke na funkciju. Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor članova organa.

Članak 44.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna i  savjetodavna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih i savjetodavnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju.
Skupština Udruge, Upravni odbor i Nadzorni odbor, na svojim sjednicama, moraju voditi zapisnik.

Članak 45.

Udruga može osnovati savjetodavno tijelo koje sastavljeno od pomažućih članova Udruge; stručnjaka iz područja zdravstva, socijalne skrbi, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, prava, ekonomije, odgoja i obrazovanja, graditeljstva i arhitekture, sa svrhom pomoći i savjetovanja o različitim pitanjima vezanim za područje djelovanja Udruge, a ovisno o potrebama Udruge.